The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Yoga for The Lattice, Reflections, The Waves


Scuaibe Bíseach

Tá an aclaiocht scuiabe biseach cuid beagh ach morluachacht den tuaisisc san córas EMF Balancing Technique® (EMF theicníocht cothromaíochta). Ullmhaigiom an achíocht an corp fuinneamh don cumhacht níos mo abimíd abalta acoinniú gach la. Mar a lán dúinn ag cúir i ngniomh, tá an cas coisrichte a abimid ag lorg ar aghaidh limm, ár mbeatha fein. Is feidír an achlaiocht a leimh go mall, ach nuair a bhionn tu muinteartha leis, is feidir ag dul go tapaid. Ni feidir ach samhlaithear an cursa duit den fuinneamh mar a bionn tu ag leabairt an uimhir a haon go dtí an uimhir a dodhéag.

1 - An Creatlach Oir

Mothaigh no smaoinigh ar fuinneamh oir ag foidrince timpeall do chosa ar luas deiseal. Ceadaigh don fuinneamh seo sni tri boinn na chosa. Deanann deantus mianra na chnamha stuirthoir maith den fuinneamh mineadas seo.

Anois, cnamh le cnamh, treoirigh an fuinneamh orga seo trid do choras creatlaigh. Treoirigh an fuinneamh tri cnamha meara na gcos, cnamha go leir na gcos, na ruitini (ankles), suas trid do ghluine, plaitini na nglun (kneecaps), agus tri cnamha na ceathruna (thighs). Treoirigh an fuinneamh tri cnamha na corroige (hip), trid an coccyx agus an eireaball (tailbone), suas trid an sacrum, trid an dromlach (spine), agus e ag folcadh gach vertebra leis an fuinneamh orga seo. Treoirigh an fuinneamh trid cnamha ma guailli (shoulder), and tri slinnean na guailli (shoulder blades), tri cnamh na h-uchta (breastbone), anus timpeall na h-easnacha (ribs). Treoirigh an fuinneamh orga seo sios tri cnamha geaga na lamha (arms), go dti caol na laimhe (wrist), anus trid na cnamha beaga ins na lamha agus i meara na lamha (fingers). Anois, dirigh do aire agus do fhuinneamh suas tri cnamha an mhuinil (neck), timpeall do chorrain (jaw), tri na fiacla agus trid an chloigeann go leir.

Ta tu direach tareis an coras creatlaigh go leir a fholcadh le fuinneamh orga. Ceadaigh don mothu no an iomha an luisne oir a spre tri cnamha an choirp go leir.

Tog anal doimhin agus ansin lig scith (relax).

2 - An Inchinn Oir

Dirigh do aire ar an inchinn beannaithe agus tabhair cead don inchinn an fuinneamh seo a shu isteach. Tosaigh leis an cortex, is e sin an abhar lia ata timpeall barr an t-inchinn. Direach faoin abhar seo, ta an t-abhar ban, is e sin an chuid is mo den inchinn. Ceadaigh don abhar ban seo an fuinneamh oir a shu isteach cosuil le spuinse (sponge). Cothromaigh an aithne seo and "mothaigh" an fuinneamh oir seo ar an da thaobh don inchinn. Ceann des na feidhmeanna ata ag an abhar ban seo na cabhru leis na ceadfaiocht tuisceana (extrasensory perceptions) to leir.

Dirigh do aire idir na malai, nios airde ansin, agus ansin timpeall orlach isteach san inchinn. Anseo gheobhaidh tu an fhaireog pituitary, faireog beag cosuil le piorra. Dirigh an fuinneamh orga, go h-iomlan, timpeall an fhaireog bheag seo, agus ansin ceadaigh don fuinneamh seo su isteach go h-iomlan (absorb). De reir mar ata an fuinneamh ag dul trid an fhaireog seo, griosaigh na haithreacha cui hormonach chun an cead ceim eile ginuinach (evolutionary) a thogaint. Is e an pituitary an chead pointe ata ceangailte go fuinniul leis an faireog pineal.

Lig do scith noimead. Anois dirigh do aire ar lar do inchinne. Glaotar an seomra beannaithe ar seo uaireanta. Is anseo ata an fhaireog pineal suite. Ta se beag and cuma ponaire dhuanach (kidney bean) air. Dirigh an fuinneamh timpeall an fhaireog pineal. Ansin ceadaigh don fhaireog seo an meid is mo fuinneamh agus is feidir leis a shu isteach.

Sa chuid seo den inchinn ta an hypothalamus agus an thalamus suite. Ta cuma dallan (fan-shaped) ar an thalamus agus ta se deanta suas de abhar lia breachaithe le abhar ban. Ta an da chuid den thalamus suite sa dha leathchruinne (hemispheres) den inchinn.

Ta an thalamus freagrach don chumacht samhlaiochta ata a usaid agat anois. Samhlaigh feileacan orga ag an am gceanna is ata do thalamus ag spre amach luisne orga ! Tabhair chead do do Nadur beannaithe a chur in uil, agus ag an am ceanna e a neartu.

Dirigh do aire go chul do chin. Dirigh do aire lastigh de bonn do inchinne. Anseo geobhaidh tu ball ubhchruthach (egg-shaped organ) ar a tugtar an pons. Samhlaigh an pons ag glioscarnaigh oir go h-iomlan. Go criochnuil, dirigh go laidir an fuinneamh oir seo, go h-iomlan sios trid corda do dhroma (spinal cord). Ta tu tareis an inchinn a fhuinneamhu.

Tog anail doimhin anus ansin lig do scith.

3 - An Coras Endocrine

Anois dirigh do aire aris agus tosaigh ag diriu an fuinneamh orga, sios trid do Choras Endocrine.

Ar dtus, dirigh an fuinneamh orga laistigh des na faireoga parathyroid agus thyroid sa scornach iochtarach. Ceadaigh don fuinneamh orga seo a bheih suite isteach ins na faireoga.

Os cionn lar an chroi and faoi cnamh na h- uchta ta an faireog thymus suite. Glaotar lar an chroi uachtarach ar an fuinneamh lar a bhaineann leis an faireog thymus. Is pointe tosaithe ana-thabhachtach do cruthu fuinneamh oir sa chorp fisiciul an faireog agus an fuinneamh lar seo. Is e neartu an fuinneamh a spreann o lar an chroi uachtarach, ceann des na h-eochracha le chur in iul cumhachtach ar nadur leictreach spioradalta. De reir mar a mheadaionn ar gcumas an fuinneamh leictreach seo a chur in iul, bimid abalta proiseis leighis an choirp a thapu nuair a imionn an chorp as cothramaiocht. Ta se ar ar leas an limisteir seo a spreagadh. Dirigh an fuinneamh oir chun an thymus a chiorcalu agua a shu. Dean iarracht nios deine fad is a lionann an thymus le fuinneamh oir. Lanfaidh se and ansin scaipfear an fuinneamh oir tri cealla an chroi go h-iomlan. Mothaigh an chroi go leir ag spre amach luisne oir !

Anois dirigh an aire ar muscail an chroi. Ni chuid den coras endocrine an chroi. Ach b'fheidir go lionfaidh an pericardium, an sac ata timpeall an chroi, le cupla braon de silteach (fluid) hormoin. Cabhraionn an silteach seo an fuinneamh a spreatar on chroi a mheadu. Dean iarracht an chroi a lionadh le fuinneamh oir de giniunt agus gra.

Ta an brisean milis (pancreas) suite ar an dtaobh cle don imleacan (navel) agus de feir mar a spreagtar an ball seo leis an fuinneamh oir, dirigh go dlu ar do chumas. Lean leis na h-aithreacha fuinneamh ata ag tarlu timpeall an choirp go leir a achoimriu agus a chomhshamhlu.

Anois dirigh ar na faireoga adrenal i lar an dhroim. Ta na adrenals suite os coinn na duain (kidneys). Bhain usaid as an solas oir chun na faireoga adrenal a athathnu go h-iomlan.

Anois, dirigh nios fuide sios, ar na faireoga gneas (sexual glands), na ovaries no testes, agus coimead greim ar an fuinneamh oir laistigh den chuid seo den choirp. Ta leargas (enlightment) do gach cill sa chorp, comh maith leis ma cealla faoin an basta.

Dirigh an fuinneamh sios trid na cromain, na colpa agus bonn na gcos. Ta an chorp fisiciul spreaguil anois.

Tog anal doimhin agus ansin lig do scith.

4 - Fuinneamh timpeall na Gcos

Casann an fuinneamh timpeall na gcos agus cruthaionn (creates) se bunus laidir eifeachtach. Dean an mothu bunuchain seo a laidriu tre a thuiscint ce comh tabhachtach is ata se ceangal doimhin a bheith agat le fuinneamh an talamh. Cuireann an bhunus beanaithe seo go mor lenar gcumas greim a choimead ar na hardfuinneamh ata ar fail duinn.

Athrionn miniciocht na h-aithreacha agus tosaionn se ag eiri suas go bog tri pairc an fhuinnimh mar ga oir comhchruinnithe de sholas agus fuinneamh. Direoimid an ga oir seo tri gach cuili (vortex) fuinneamh a bhfuil baint aige le coras na faireoige.

Uaireannta, is feidir an fhuinneamh seo a mhothu tri athru teocht no tri mothu deannail (a tingling sensation), de reir mar a dhirionn tu an fhuinneamh suas tri cuili fuinnimh na gcos, tri fuinneamh na colpai, go dti bun an dromlach.

5 - An t-ionad Riachtanach

Dirigh do aire go bun an dromlach agus mothaigh no smaoinigh ar cruinnean luisneach (glowing sphere) de fuinneamh riachtanah. De reir mar a thagann an ga oir go bog isteach sa chruinnean, cruthaionn se patrun alainn cosuil le realt pleascach agus spreann se i ngach ait. Deanann an fuinneamh larnach seo,an fuinneamh larnach ag bun an dromlach a bheannu, a neartu agus a chotromu. De reir mar a dheantar e seo cruthaionn na bunusacha beannaithe i gceartlar do chroi. Ta siad seo riachtanach chun leanuint le teacht le cheile fuinneamh an nadur diaga.

Eirionn an solas orga go dti an chead larionad fuinnimh eile, se sin an larionad cruthaioch / gneasach (creative/sexual centre).

6 - An Larionad Cruthaitheach / Gneasach

De reir mar a eirionn ga an fhuinnimh orga suas I dtreo an larionad cruthaitheach / gneasach dirigh do aire laistigh de do chruinnean oraiste den cruthaiochta. Spreann an solas orga trid an cruinnean oraiste seo aris i bpatrun realtin spleodrach. Dirigh do aire ar do fhuinneamh gneasach chun do fhuinneamh a chur in uil. Is chuid de do neart riachtanach do fhuinneamh gneasach agus is feidir e a dhiriu chun cabhru le do ghinniunt. Is san ionad seo ata suiochan na cruthaiochta. Spreag gluaiseacht an fuinneamh on ait seo chun do iarrachtai saoil a chruthu. Dirigh do aire ar an lar-ionad seo chun e a bheannu, a neartu agus a chotromu.

Tog anail.

7 - Larionad an Solar Plexus

Anois gluaiseann an ga fuinneamh oir suas. Dirigh an fuinneamh oir ionnas go rachaidh se isteach i gcruinnean bui den solar plexus. De reir mar a athshonann an fuinneamh lastigh den limistear seo b'fheidir gomothaionn tu, smaoinionn tu, no samhlaionn tu ar eisimlear cosuil le lus na greine.

Tugtar suiochan an fochomhfhiosach ar an solar plexus freisin agus ta gach gne de lus na greine lonrach in a chur i gcuimhne gach gne tu fein.

Tarraing anail doimhin agua tabhair cead duit fein bheith !

8 - Larionad an Chroi agus Larionad an Chroi Uachtarach

Anois dirigh do aire agus an ga oir fuinnimh nios airde go dti ceart lar smaragaide - glas an chroi (emerald green).

Mothaigh an fuinneamh ag pleascadh amach in a caileideascop de fuinnimh glas agus bui agus e ag frithbualadh in eisimlear chasta. Ta piosa de bhunbhri an Cruthaitheoir in a chroi ag cach, agus le cheile cruthaimid An Duine Ullcumhachtach.

Dirigh do aire os cionn an chroi go dti limistear an thymus. Tugtar limistearan thymus ar seo. Anseo geofar dian mhachnamh ar an solas oir. Ceadaigh don solas oir seo neartu. Mothoidh tu teocht agus beidh do chroi lan de reir mar a osclaitear an eisimlear solas sainiul de do chroi. De reir mar a mhothaionn tu an chothramiocht i do chroi, ar dtus dean tu fein a chothu leis an gra seo agus ansin spre an gra seo amach.

9 - Larionad an Scornach

De reir mar a spreann an gra seo amach, dirigh an ga oir suas agus isteach i ngormacht larionad an scornach. Is geata speisialta seo, is ait i ina thagann an da fhuinneamh "o suas agus sios" le cheile agus aistritear go chumacht inoibrithe iad. Is e seo larionad na firinne. Chuimnigh ar cumhacht an focal labhartha. Dean trean iarracht an fhirinne a labhairt i gconai, fiu i rudai beaga. Ceadaigh don fuinneamh snas a chur ar an t-sli a chuireann tu tu fein in iul don domhain mor.

Iompaigh do cheann, go mall, o thaobh go taobh, agus ag an am gceanna oibrigh an fuinneamh tri larionad limistear an scornaigh. Ta tu beagnach criochnaithe leis an cleachtadh seo.

Tog anail doimhin agus dirigh do aire aris.

10 - An Triu Sul

Anois smaoinigh agus dirigh an ga oir fuinneamh tri larionad an inchinn. On pineal i lar an inchinn go dti an pituitary inaice lar an eadain, glaotar an triu sul ar seo. Anseo ta dath indigo ar an fuinneamh. De reir mar a spreann an ga oir go bog trid an larionad rioga, bionn cosulacht seod iolrach (multi-faceted jewel) ar na patruin solais. Dean iarrach do eagnaiocht a dhoimhniu agus do thuiscint a mheadu. Is feidir leat smaoineamh ar bri an raiteas "smaoinigh leis an chroi agus mothaigh leis an inchinn". Ta baint leis an limistear seo le teileapaite an seu ceadfa ataimid ag forbairt ar luas brostaithe.

11 - Larionad Coroin an Chloigeann

Dirigh agus meadaigh do aire ar diriu an solas oir suas tri lar coroin do chinn. De reir mar a chasann an fuinneamh orga timpeall barr an chloigeann, deanann se luan de eisimlear solais. Deantar comhcheangail leis an eisimlear fuinneamh seo. Tagann an fuinneamh oir de do madur daonna agus glaineacht de do nadur beannaithe le cheile.

12 - Tog Greim agus Scaoil

Anois tog anail doimhin trid an sroin agus coimead an anail ar feadh noimead. Ceadaigh don fuinneamh neartu. Go laidir, lig an anail trid an bheal agus do reir mar ata tu ag analu, smaoinigh ar fuaran de fuinneamh daite ag eiri as do cheann agus ag gluaiseacht ar luas sios, timpeall agus trid so chroi go h-iomlan. Laidrionn an mothu seo do crannail agus doimhnionn se do cheangal le fuinneamh an talamh. Tog cupla noimead agus bhain taithneamh as. B'fheidir go mothuiodh tu "mothu compordach." Abair leis an Rang.

Namaste, a chairde dhil, seo deireadh an chleachtadh.

Tabhair noimead don rang teacht arais da dtimpeallacht fein aris.